ตอนหนึ่งในพระไตรปิฏกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องพระกับเงินทอง
 
ภิกษุแสวงหาเงิน – ทอง ไม่ใช่... เล่ม 9 หน้า 536

...พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เอาละ นายบ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) เธอพยากรณ์(ตอบปัญหา)
อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวคล้อยตามเรา ชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ
ชื่อว่า พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมิก (ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน)
บางรูปผู้กล่าวตามวาทะย่อมไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียน
ดูก่อนนายบ้าน ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว ปราศจากทองและเงิน
ทองและเงินควรแก่ผู้ใด แม้กามคุณ (สิ่งที่น่าปราถนา) ทั้งห้าก็ควรแก่ผู้นั้น
กามคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใด เธอพึงจำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า มีปกติมิใช่สมณะ(ผู้สงบ)
มีปกติมิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร
เราจะกล่าวอย่างนี้ว่า ผู้ต้องการหญ้า พึงแสวงหาหญ้า
ผู้ต้องการไม้ พึงแสวงหาไม้ ผู้ต้องการเกวียน พึงแสวงหาเกวียน
ผู้ต้องการบุรุษ พึงแสวงหาบุรุษ
แต่เราไม่กล่าวโดยปริยายไรๆ ว่า สมณะพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน
 
 

พระพุทธเจ้าตรัสสั่งไว้ว่า ธรรมวินัยนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดไว้ไม่รุ่งเรือง
ดังนั้นเราจึงควรจะทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้า

ปรากฏอยู่ในเล่มที่ 10 หน้า 465

สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ
ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑
ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑
ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ประกาศความจริงออกมาเท่านั้น ประกาศออกมาให้ชัดว่า สิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก
และถ้าใครถามว่า ทำไมเราถึงทำแบบนี้ ก็ตอบว่า "ข้าพเจ้าชอบแบบนี้ ข้าพเจ้าจะถือตามนี้ เพราะคิดว่าทางนี้ปลอดภัย"

ให้พวกเค้ารู้ว่ามีรถไฟขบวนนี้อยู่ รถไฟคันนี้กำลังขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นขบวนที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
ถือไปตาม พุทธ ธรรม สงฆ์ จุดมุ่งหมายปลายทางมีอยู่ข้างหน้า ถึงปลายทางแน่นอน

ให้เราถือตามแนวทางที่พระพุทธเจ้ากระทำ
ซึ่งพระพุทธเจ้าก็กระทำแบบนี้ เป็นเพียงผู้บอกทาง ชี้ทาง ส่วนใครจะถือปฏิบัติตามหรือไม่ ก็สุดแล้วแต่

เล่ม 67 หน้า 171

สมจริงตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า
ดูก่อนพราหมณ์นิพพานก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละ หนทางนิพพานก็ตั้งอยู่
เราผู้แนะนำก็ตั้งอยู่
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ สาวกทั้งหลายของเรา เราก็ตักเตือนอย่างนี้
พร่ำสอนอย่างนี้ บางพวกบรรลุนิพพานอันมีความสำเร็จส่วนเดียว บางพวกก็ไม่บรรลุ

ดูก่อนพราหมณ์ ในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรได้
ดูก่อนพราหมณ์ ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทาง
ใครถามทางแล้วก็บอกให้ บุคคลทั้งหลายปฏิบัติอยู่ด้วยตน พึงพ้นได้เอง

แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ จึงชื่อว่าเราไม่อาจปลดเปลื้อง.

ช่วยกัน Forward หน้านี้ส่งออกไปให้คนพุทธเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอ่านพระไตรปิฎกกันเยอะๆนะครับ.

 
ขอสนันสนุนและปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการครับ.
Admin: Thaihit9.com, เปียโนมือสอง.net, เปียโนมือสอง.com